تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ تحت بار ديناميكي، بار معادل از معادلات زير به دست مي‌آيد.
وقتي كه Fa/Fr≤e                      p=Fr
وقتي كه Fa/Fr>e            p=XFr+YFa                                               

ضرايب e ، x  و Y به رابطه Fo Fa / Co بستگي دارند. كه در آن foضريب محاسباتي (جداول بيرينگ ها)، Fa مؤلفه‌ محوري بار و Co ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي مي‌باشد.
 ضرايب فوق به تأثير لقي شعاعي نيز بستگي دارند. افزايش لقي شعاعي ظرفيت حمل بار محوري را بيرينگ افزايش مي‌دهد. براي بيرينگ‌هايي كه با انطباق‌ معمول نصب مي‌شوند، مقادير e ، x و Y در جدول 5 آورده شده‌اند. در صورتي كه لقي بزرگ‌تر از نرمال انتخاب شود و كاهش لقي در حين كاركرد ايجاد شود بايد از مقادير مربوط به لقي نرمال استفاده كرد.