تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل ديناميكي بلبيرينگ

بار معادل ديناميكي بلبيرينگ

براي  بلبيرينگ كف گرد تحت بار ديناميكي ،‌بار معادل از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P=Fa