:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بلبيرينگ

بار معادل ديناميكي بلبيرينگ

براي  بلبيرينگ كف گرد تحت بار ديناميكي ،‌بار معادل از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P=Fa