:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتیکی وارده بر بیرینگ

 

بار معادل استاتیکی وارده بر بیرینگ

بارهای استاتیکی تشکیل شده از بارهای محوری و شعاعی باید به یک بار معادل استاتیکی تبدیل شوند. این بار معادل فرضی (که برای بیرینگ‌های شعاعی به صورت شعاعی و برای بیرینگ‌های کف‌گرد به صورت محوری وارد می‌شود) باری است که باعث ایجاد حداکثر بار مشابه با بارهای واقعی در جزء غلتنده بیرینگ می‌شود. این بار را می‌توان از معادله زیر محاسبه نمود:


Po=XoFr+YoFa 
که در آن:
Po=  بار معادل استاتیکی وارده بر بیرینگ، kN
 Fr= بار شعاعی واقعی وارده بر بیرینگ، kN
 Fa= بار محوری واقعی وارده بر بیرینگ، kN
Xo=  ضریب بار شعاعی بیرینگ
Y0=  ضریب بار محوری بیرینگ


 

توجه:
در محاسبه   باید مؤلفه‌های شعاعی و محوری (شکل زیر) حداکثر باری که ممکن است ایجاد شود در نظر گرفته شوند. اگر جهت بار استاتیکی متغیر باشد باید مؤلفه‌های باری را در معادله فوق وارد کرد که بیشترین مقدار بار معادل  po را به دست می‌دهند.


 
  اطلاعات و داده‌های لازم برای محاسبه بار معادل استاتیکی برای هر نوع بیرینگ در بخش مربوط به آن بیرینگ آورده شده است.