:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

 P0=0.6Fr+0.5Fa
 اگرP0<Fr  باشد،‌ بايد P0=Fr  استفاده  كرد.