تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

 P0=0.6Fr+0.5Fa
 اگرP0<Fr  باشد،‌ بايد P0=Fr  استفاده  كرد.