:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

راي  رولربيرينگ كروي كف گرد  تحت بار  استاتيكي  بار معادل  استاتيكي ،‌ در شرايطي  كه  است از رابطه زير به دست مي آيد .
 P0=Fa+2.7Fr