تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل  استاتيكي  رولربيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد ،‌ از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P0=Fa