شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل  استاتيكي  رولربيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد ،‌ از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P0=Fa