تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بيرينگ هاي CARB فقط مي توانند  بار شعاعي  را تحمل  كنند ،‌ لذا بار معادل  استاتيكي  از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P0=Fr