:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

 بار معادل استاتيكي براي بيرينگي كه تحت بار استاتيكي است،از رابطه زير به دست مي آيد.
  P0=Fr+Y0Fa
 مقدار ضريب محاسباتي Y0  درجداول بيرينگها  آورده شده است.
 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید