:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي جفتي شده به صورت پشت به پشت و جلو به جلو تحت بار استاتيكي، بار معادل استاتيكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
PO=Fr+YOFa
و براي بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سرهم،
PO=0.5Fr+YOFa
وقتي كه   Po<Fr است، بايد از رابطه PO=Fr  استفاده شود. PO,Fr نيروهاي وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده مي‌باشند. براي تعيين بار محوري وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم به بخش « تعيين بار محوري براي بيرينگ‌هاي تكي يا جفتي پشت سر هم» مراجعه كنيد.