:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي رولربيرينگ‌هاي مخروطي تحت بار استاتيكي، بار معادل استاتيكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
PO=0.5Fr+YoFr
و اگر  Po<Fr  باشد ، از بايدPo=Fr   استفاده شود. مقادير ضريب محاسباتي Yo بيرينگ‌ها آورده شده است.