تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي رولربيرينگ‌هاي دو رديفه بدون قفسه تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
PO=Fr