:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي رولربيرينگ يك رديفه بدون قفسه تحت بار استاتيكي، بار معادل استاتيكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
PO=F r