تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي رولربيرينگ يك رديفه بدون قفسه تحت بار استاتيكي، بار معادل استاتيكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
PO=F r