تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بيرينگ خود تنظيم تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Po=Fr+YOFa
مقدار ضريب YO در بيرينگ‌ها آورده شده است.