شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس تحت بار استاتيكي بار معادل استاتيكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Po=Fr+0.58Fa