تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي تماس زاويه دو رديفه تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير محاسبه مي‌شود.

PO=Fr+YOFa
مقدار ضريب YO به زاويه تماس بيرينگ بستگي دارد.