:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي تماس زاويه دو رديفه تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير محاسبه مي‌شود.

PO=Fr+YOFa
مقدار ضريب YO به زاويه تماس بيرينگ بستگي دارد.