:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي تكي و جفتي به صورت پشت سر هم
P=0.5Fr+0.26Fa
و اگر P0<Fr  باشد بايد از PO=Fr استفاده كرد. براي تعيين بار محوري Fa به بخش «تعيين بار محوري براي بيرينگ‌ةاي تكي يا جفتي پشت سر هم» مراجعه كنيد.
 براي بيرينگ‌هاي نصب شده به صورت جفتي پشت به پشت و جلو به جلو
Po=Fr+0.25Fa
 كه در آن Fa و Fr  نيروهاي وارده بر بيرينگ‌هاي جفتي مي‌باشند.