:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Po=0.6Fr+0.5Fa
اگر Po<Fr  باشد، بايد Po=Fr  استفاده كرد.