:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه از فولاد ضد زنگ تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Po=0.6Fr+0.5Fa
اگرPo<Fr   باشد، بايد Po=Fr  استفاده شود.