تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه از فولاد ضد زنگ تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Po=0.6Fr+0.5Fa
اگرPo<Fr   باشد، بايد Po=Fr  استفاده شود.