:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

 براي بلبيرينگ‌هاي شيار  عميق تحت بار استاتيكي، بار معادل از معادله زير به دست مي‌آيد.
Po=0.6Fr+0.5Fa
اگر  باشد، بايد از po = Fr استفاده شود.