:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتیکی بیرینگ

بار معادل استاتیکی بیرینگ

برای بلبیرینگ یک ردیفه شیار عمیق با شیار جازنی تحت بار استاتیکی، بار معادل از رابطه زیر به دست می‌آید.
Po=Fr+o.5Fa
 به شرطی Fa/ Fr≤0.6 که   باشد.