تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتیکی بیرینگ

بار معادل استاتیکی بیرینگ

برای بلبیرینگ یک ردیفه شیار عمیق با شیار جازنی تحت بار استاتیکی، بار معادل از رابطه زیر به دست می‌آید.
Po=Fr+o.5Fa
 به شرطی Fa/ Fr≤0.6 که   باشد.