:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بلبيرينگ

بار معادل استاتيكي بلبيرينگ

براي بلبيرينگ كف گرد تحت بار استاتيكي ،‌بار معادل از رابطه زير به دست ميآيد .P0=Fa