تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل استاتيكي بلبيرينگ

بار معادل استاتيكي بلبيرينگ

براي بلبيرينگ كف گرد تحت بار استاتيكي ،‌بار معادل از رابطه زير به دست ميآيد .P0=Fa