شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

بار معادل استاتيكي بلبيرينگ

بار معادل استاتيكي بلبيرينگ

براي بلبيرينگ كف گرد تحت بار استاتيكي ،‌بار معادل از رابطه زير به دست ميآيد .P0=Fa