تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار حداقل

بار حداقل

بيرينگ ها با روغن جامد،‌ به منظور  عملكرد قابل قبول  بايد همواره  تحت بار حداقلي  باشند اين حداقل  كمي بيشتر از بار حداقل  مورد نياز  براي بيرينگ هاي استاندارد مي باشد ميزان بار حداقل مربوط به  هر بيرينگ دربخش  مربوط به  آن بيرينگ آورده شده است