:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

به منظور كار كرد قابل قبول بيرينگ هاي INSOCOAT مانند بيرينگ هاي بدون پوشش بايد تحت بار حداقل باشند ميزان بار حداقل توصيه شده براي بيرينگ هاي INSOCOAT از روابط  مشابه با بيرينگ هاي بدون پوشش محاسبه ميشود كه در بخش هاي زير آمده است.
- بلبيرينگ هاي شيار عميق
- رولر بيرينگ هاي استوانه اي