تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار حداقل

بار حداقل

به منظور كاركرد رضايت بخش بلبيرينگ هاي شيار عميق مختلط مانند بيرينگ هاي استاندارد بايد همواره تحت بار حداقلي  باشند .
بيرينگ هاي مختلط عموما ً مقاومت  خوبي در مقابل خرابي ناشي از خراشيدگي سطوح  غلتش به علت بار كم دارند  وبه همين علت اين بيرينگ ها براي شرايط  بار متغير كه شامل بارهاي  كم نيز  ميباشند،‌ مناسب هستند .