:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

به منظور كاركرد رضايت بخش بلبيرينگ هاي شيار عميق مختلط مانند بيرينگ هاي استاندارد بايد همواره تحت بار حداقلي  باشند .
بيرينگ هاي مختلط عموما ً مقاومت  خوبي در مقابل خرابي ناشي از خراشيدگي سطوح  غلتش به علت بار كم دارند  وبه همين علت اين بيرينگ ها براي شرايط  بار متغير كه شامل بارهاي  كم نيز  ميباشند،‌ مناسب هستند .