:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

رولر بيرينگ هاي كروي  كف گرد براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ ها و رولر بيرينگ ها بايد همراه  تحت  بار حداقلي  باشند اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت هاي بالا ،تحت  شتاب بالا ،‌ يا تغييرات  ناگهاني  جهت بار  قرار دارد،‌ با اهميت تر است در اين شرايط نيروي  اينرسي رولر ها و قفسه و اصطكاك  روانكار  اثرات تعيين كننده اي بر شرايط  غلتش بيرينگ  داشته و ممكن است  باعث خرابي  ناشي از لغزش بين رولر ها  وسطوح  غلتش شود
 حداقل  بار محوري  مورد نياز براي رولر بيرينگ هاي  كروي كف گرد به صورت تقريبي از رابطه  زير به دست مي آيد .
  Fam=1.8Fr+A(n/1000)2
 كه در آن
 Fam=بار حداقل محوري ،‌kN
Fr= مولفه شعاعي بار در بيرينگ تحت بار  تركيبي ،‌kN
C0= ظرفيت  اسمي حمل  بار استاتيكي ،‌Kn(جداول بيرينگ ها)
 A= ضريب بار  حداقل  ( جداول  بيرينگ ها )
 n= سرعت دوراني  ،‌r/min

 اگر 1.8Fr<0.0005C0 باشد بايد مقدار 0.0005C0 را بجاي 1.8Fr استفاده كرد .
در سرعت هاي بالاتر از سرعت  مرجع،‌ هنگام  راه اندازي  دردماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد است ،‌ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد . وزن اجراي چيدمان به همراه بارهاي خارجي  معمولا از بار حداقل مورد نياز  بيشتر است در غير اين صورت رولربيرينگ هاي  كروي كف گرد بايد براي مثال توسط فنر  پيش بار شوند .