:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد  براي كاركرد  قابل  قبول  مانند  انواع ديگر  بلبيرينگ ها ورولر بيرينگ ها  بايد همواره  تحت بار حداقلي   باشند . اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در  سرعت هاي  بالا ،‌ تحت شتاب  بالا و يا تغييرات  ناگهاني  جهت  بار قرار  دارد با اهميت  تر است . در اين شرايط  نيروي اينرسي  ناشي از رولر ها وقفسه  واصطكاك روانكار  اثرات  تعيين كننده اي  بر شرايط   غلتش بيرينگ  داشته وممكن است  باعث خرابي  ناشي از حركت  لغزشي  بين رولرها  وسطوح  غلتش  شود .
 حداقل  بار مورد  نياز براي رولر بيرينگ ها ي استوانه اي  كف گرد  به صورت  تقريبي  از رابطه زير به دست مي آيد .
 Fam=0.0005C0+A(n/1000)2  
 كه در آن ،
 Fam= بار حداقل  محوري ،‌kn
 C0 = ظرفيت اسمي  حمل  بار استاتيكي  ،‌kn ( جداول بيرينگ ها)
 A= ضريب  بار حداقل  ( جداول بيرينگ ها)
 n= سرعت  دوراني ،‌r/min
 هنگام  راه اندازي  در دماي  پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد است  ممكن است  به بار حداقل  بيشتري نياز باشد  وزن اجزاي  چيدمان  به همراه  بارهاي  خارجي  معمولا  بيشتر از  بار حداقل  مورد نياز است. در غير اين صورت  رولر بيرينگ هاي استوانه اي بايدتحت بار محوري  اضافي ،‌براي مثال  توسط فنر يا مهره شفت  قرار  گيرند .