:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ هاي  كف گرد  براي كاركرد قابل  قبول  مانند انواع ديگر بلبيرينگ ها ورولر بيرينگ ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند.اين موضوع در شرايطي كه بلبيرينگ در سرعت هاي بالا،تحت شتاب بالا ويا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد با اهميت تر است .دراين شرايط نيروي اينرسي ناشي از ساچمه هاوقفسه واصطكاك روانكاراثرات تعيين كننده اي برشرايط غلتش بيرينگ داشته  وممكن است باعث  خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه ها وسطوح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز براي بلبيرينگ هاي كف گرد به صورت تقريبي از رابطه زير به دست مي آيد .
 Fam=A(n/1000)2
 كه در آن
 Fam= بار حداقل محوري،‌Kn
 A= ضريب بار حداقل ( جداول بلبيرينگ ها)
n= سرعت دوراني ،‌r/min

 هنگام راه اندازي در دماي پايين  ويا هنگامي  كه لزجت روانكار زياد است ،ممكن است  به بار حداقل بيشتري  نياز باشد ،‌وزن اجراي چيدمان به همراه  بارهاي  خارجي معمولا بيشتر از بار حداقل  مورد نياز است . درغير اين صورت  بلبيرينگ  هاي كف گرد  بايد تحت  بار محوري اضافي ،‌ براي مثال توسط فنر ،‌قرار گيرند .