:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بيرينگ هاي CARB براي كاركرد قابل قبول مانند  انواع ديگر بلبيرينگ ها ورولربيرينگ ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند .اين موضوع در شرايطي كه يك بيرينگ در سرعت هاي  بالا ،تحت شتاب بالا ويا تغييرات ناگهاني جهت  بار قرار دارد ،با اهميت تر است . در اين شرايط نيروي اينرسي رولرها وقفسه واصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده اي برشرايط غلتش بيرينگ داشته  وممكن است  باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين رولرها وسطوح غلتش شود .
 بار حداقل مورد نياز براي بيرينگ هاي CARB با قفسه به صورت تقريبي از رابطه زير به دست مي آيد .
 Frm=0.007C0
 وبراي بيرينگ هاي بدون قفسه
 Frm=0.01C0
 كه درآن
 Frm=بار حداقل شعاعي بيرينگ،KN
 C0= ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي،‌KN (جداول بيرينگ ها )
 در بعضي از كاربردها رسيدن به  مقادير فوق غير ممكن است ولي براي بيرينگ هاي داراي قفسه وروانكاري شده با روغن بار حداقل كم تر نيز امكان پذير است .
 اين بار حداقل براي n/nr≤0.3 از رابطه
 Frm=0.002C0
وبراي
n/nr≤2
Frm=0.003Co(1+2(n/nr-0.3)½)
 محاسبه مي شود كه در آنها
  Frm=بار حداقل شعاعي بيرينگ ، kN
C0= ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي، KN ( جداول بيرينگ ها)
 n= سرعت رواني ،‌r/min
 nr=  سرعت مرجع ،‌r/min ( جداول بيرينگ ها)
 هنگام  راه اندازي در دماي  پايين  ويا هنگامي  كه لزجت روانكارزياد است  ،‌ممكن است  به بار حداقلي  بيشتر از  0.007C0 و 0.01C0 نياز باشد  وزن اجزاي  چيدمان  به همراه  بارهاي  خارجي معمولا  بيشتر از  بار حداقل  مورد نياز است  در غير اين صورت  بيرينگ هاي CARB بايد تحت  بار شعاعي  اضافي قرار گيرند .