:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

رولر بيرينگ هاي كروي براي  كاركرد قابل  قبول  مانند انواع  ديگر بلبيرينگ ها ورولربيرينگ ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند . اين موضوع در شرايطي  كه بيرينگ درسرعت هاي بالا،‌تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني  جهت بار  قرار دارد ،‌با اهميت تر است در اين شرايط نيروي اينرسي رولر ها وقفسه و اصطكاك  روانكار اثرات  تعيين  كننده اي  بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است  باعث خرابي  ناشي از حركت لغزشي  بين رولرها وسطوح غلتش شوند .
 حداقل  بار مورد  نياز براي  رولر بيرينگ هاي  كروي  به  صورت  تقريبي از رابطه  زير به دست مي آيد .
Pm=0.01c0  
 Pm = بار حداقل معادل،‌KN
  C0= ظرفيت  اسمي  حمل  بار استاتيكي ،‌KN ( جداول بيرينگ ها )
 در بعضي كاربرد ها رسيدن به مقدار فوق  غير ممكن است. ولي براي  بيرينگ هايي  كه با روغن روانكاري مي شوند بار حداقل  كم تر نيز امكان پذير است . در شرايط n/nr≤0.3 ،
 Pm=0.03C0
وبراي  l0.03 <n/nr≤2
Pm=0.03C0(1+2(n/nr-0.3)½ )
 كه در آن
 Pm=بار حداقل معادل،‌kn
   C0=ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي ،‌KN (جداول بيرينگ ها)
 n= سرعت دوراني ،‌r/min
 nr: سرعت مرجع، r/min (جداول بيرينگ ها)
 هنگام  راه اندازي  در دماي  پايين  ويا هنگامي  كه لزجت  روانكار زياد است، ممكن  است  به بار حداقلي  بيشتر  ازPm=0.01C0  نياز باشد . وزن  اجزاي  چيدمان  به همراه  بارهاي  خارجي معمولا  بيشتر از  بار حداقل مورد نياز است . در غير اين صورت رولر بيرينگ هاي  كروي بايد  تحت بار شعاعي اضافي  قرار گيرند.
 رولر بيرينگ هاي كروي  بدون سايش NoWear® كاركرد قابل اطميناني در سرعت هاي  خيلي كم  دارند . اين بيرينگ ها مي توانند   در شرايط روانكاري ضعيف وتغييرات ناگهاني بار و سرعت ،‌براي مدت  طولاني  كار كنند.