:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

رولربيرينگ‌هاي مخروطي براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد با اهميت است.در اين شرايط نيروي اينرسي رولرها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش لغزشي بين رولرها و سطوح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز براي رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه به صورت تقريبي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Frm=0.02C
براي بيرينگ‌هاي كلاس SKF اكسپلورر
Frm=0.017C
كه در آن
Frm= بار حداقل شعاعي، KN
C = ظرفيت اسمي حمل بار ديناميكي، KN
 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد است، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه بايد تحت بار شعاعي اضافي كه مي‌تواند به صورت پيش بار اعمال شود، قرار گيرند. براي اطلاعات بيشتر به بخش «پيش بار بيرينگ‌ها»