:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه بدون قفسه براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ  در سرعت هاي بالا (سرعت و مرجع  )، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد، با اهميت است. در اين شرايط نيروي اينرسي رولرها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين رولرها و سطوح غلتش شود.
 بار حداقل مورد نياز براي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه بدون قفسه به صورت تقريبي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
 Frm =Kr(6+4n/nr)(dm/100)2
كه در آن
Frm = بار حداقل شعاعي، KN
Kr= ضريب بار حداقل
0.2 براي بيرينگ‌هاي سري 48
0.25 براي بيرينگ‌هاي سري 49
0.4 براي بيرينگ‌هاي سري 3194(00),NNF 50
0.5 براي بيرينگ‌هاي سري NNCF50
N= سرعت دوراني، r/min
Nr= سرعت مرجع، r/min
براي بيرينگ هاي باز: سرعت مرجع
براي بيرينگ‌هاي آب‌بند: سرعت حدي × 1.3
Dm= قطر متوسط بيرينگ= mm,0.5(d+D)
 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد مي‌باشد ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است، در غير اين صنورت رولرها بيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه بدون قفسه بايد تحت بار شعاعي اضافي قرار گيرند.