:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد، با اهميت است. در اين شرايط نيروي اينرسي رولرها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات  تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين رولرها و سطوح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز براي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه به صورت تقريبي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
 Frm=Kr(6+4n/nr)(dm/100)2
كه در آن
Frm= بار حداقل شعاعي، KN
Kr= ضريب بار حداقل
n= سرعت دوراني، r/mir
nr=سرعت مرجع، r/min
dm= قطر متوسط بيرينگ = mm,0.5(d+D)

هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد مي‌باشد، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است، در غير اين صورت رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه بايد تحت بار شعاعي اضافي قرار گيرند.