:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد، با اهميت است. اين شرايط نيروي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطوح غلتش شود.
 بار حداقل مورد نياز براي بلبيرينگ هاي خود تنظيم به صورت تقريبي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Pm=0.01Co
كه در آن
Pm = بار حداقل بيرينگ، KN
Co= ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي، KN

 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين يا هنگامي كه لزجت روانكار بالا مي‌باشد، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است در غير اين صورت بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم بايد تحت بار شعاعي اضافي (با افزايش كشش تسمه يا روش‌هاي مشابه ) قرار گيرند.