:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همراه تحت بار حداقلي باشند.اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد، با اهميت است. در اين شرايط نيروي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطوح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز براي بيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس از رابطه تقريبي زير به دست مي‌آيد.
Fam=Ka Co/1000 (ndm/100000)2
كه در آن
Fam = بار حداقل محوري، KN
Ka= ضريب بار حداقل محوري
1 براي بيرينگ‌هاي سري QJ2
1.1 براي بيرينگ‌هاي سري QJ3
Co= ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي،KN
V= لزجت روغن در دماي كاركرد، mm2/s
N= سرعت دوراني، r/min
dm= قطر متوسط بيرينگ = mm,0.5(d+D)

 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد است، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد.وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت بلبيرينگ‌ها چهار نقطه بايد تحت بار محوري اضافي قرار گيرند.(براي مثال به كمك فنر)