:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت‌هاي بالا ، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد، با اهميت است. در اين شرايط نيروي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطوح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز براي بلبيرينگ‌هاي دو رديفه تماس زاويه‌اي از رابطه تقريبي زير به دست مي‌آيد.
Frm =Kr(vn/1000)2/3(dm/100)2
كه در آن
Frm= بار حداقل شعاعي، KN
Kr=ضريب بار حداقل شعاعي
0.06 براي بيرينگ‌هاي سري 32A
0.07 براي بيرينگ‌هاي سري 33D و 33DNR
V= لزجت روغن در دماي كاركرد، mm2/s
N= سرعت دوراني، r/min
dm= قطر متوسط بيرينگ= mm,0.5(d+D)

 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد است، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه بايد تحت بار شعاعي اضافي قرار گيرند.