:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ هاي شيار عميق دو رديفه براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ&;ها در سرعتهاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارند با اهميت است. در اين شرايط نيروهاي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز شعاعي براي يك بلبيرينگ شيار عميق دو رديفه از رابطه زير به صورت تقريبي به دست مي‌آيد.
 
كه در آن
Frm=Kr(vn/1000)2/3(dm/100)2
Frm= بار حداقل شعاعي،KN
Kr= ضريب بار حداقل (جداول بيرينگ‌ها)
V= لزجت روغن در دماي كاركرد، mm2/s
N= سرعت دوراني، r/min
dm= قطر متوسط بيرينگ = mm,o.5(d+D)
 

 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار بالا مي‌باشد، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت بلبيرينگ شيار عميق دو رديفه بايد تحت بار شعاعي اضافي قرار گيرد.