:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ‌ها در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارند با اهميت است. در اين شرايط نيروهاي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطح غلتش شود.

حداقل بار مورد نياز شعاعي براي يك بلبيرينگ شيار  عميق از فولاد ضد زنگ از رابطه زير به صورت تقريبي به دست مي‌آيد.

كه در آن
Frm=Kr(vn/1000)2/3(dm/100)2

Frm= بار حداقل شعاعي
،KNKr= ضريب بار حداقل (جداول بيرينگ‌ها)

V = لزجت روغن در دماي كاركرد، mm2/s

N = سرعت دوراني، r/min

dm = قطر متوسط بيرينگ = mm,o.5(d+D)


هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار بالا مي‌باشد، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت بلبيرينگ شيار عميق از فولاد ضدزنگ بايد تحت بار شعاعي اضافي قرار گيرد. در كاربردهايي كه از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ استفاده مي‌شود با تنظيم رينگ داخلي و خارجي نسبت به يكديگر و يا با استفاده از فنر پيش بار محوري ايجاد كرد.