:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ‌ها در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارند، با اهميت مي‌باشد. در اين شرايط نيروهاي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطح غلتش شوند.
 حداقل بار مورد نياز شعاعي براي يك بلبيرينگ شيار عميق با شيار جازني از رابطه زير به صورت تقريبي به دست مي‌آيد.
Frm =Kr(vn/1000)2/3(dm/100)2
كه در آن
Frm = بار حداقل شعاعي، KN
Kr = ضريب بار حداقل،
0.04 براي بيرينگ‌هاي سري 2
0.05 براي بيرينگ‌هاي سري 3
V= لزجت روغن در دماي كاركرد mm2/s
N= سرعت دورانيِ، r/min
dm = قطر متوسط بيرينگ = mm,0.5(d+D)

هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد مي‌باشد، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است، در غير اين صورت بلبيرينگ شيار عميق با شيار جازني بايد تحت بار شعاعي اضافي قرار گيرد. در كاربردهايي كه از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني استفاده مي‌شود مي‌توان با تنظيم رينگ داخلي و خارجي نسبت به يكديگر و يا با استفاده از فنر پيش بار محوري ايجاد كرد.