:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار حداقل

بار حداقل

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ‌ها در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارند، با اهميت است. در اين شرايط نيروهاي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطح غلتش شوند.
 حداقل بار مورد نياز شعاعي براي يك بلبيرينگ شيار عميق به صورت تقريبي از رابطه بعد به دست مي‌آيد.
كه در آن   
FM=kr(vn/1000)2/3 (dm/100)2
Frm = بار حداقل شعاعي، KN
Kr= ضريب بار حداقل (جداول بيرينگ‌ها)
V = لزجت روغن در دماي كاركرد،
n = سرعت دوراني، r/min
dm= قطر متوسط بيرينگ = (d+D ) mm,o.5

 هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد  است، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد. وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت بلبيرينگ شيار عميق بايد تحت بار شعاعي اضافه قرار گيرد. در كاربردهايي كه از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق استفاده مي‌شود مي‌توان با تنظيم رينگ داخلي و خارجي نسبت به يكديگر و يا با استفاده از فنر پيش بار محوري ايجاد كرد.