:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

رولر بيرينگ هاي  كروي كف گرد عموما به شكلي  در نشيمنگاه نصب مي شوند  كه لنگي  بيرينگ اثري بر  توزيع  بار در بيرينگ نداشته باشد . براي رولربيرينگ هاي كروي كف گرد  تحت بار  ديناميكي ،‌بار معادل  در شرايطي  كه  Fr≤0.55Fa است از رابطه زير به دست مي آيد .
 P=0.88(Fa+1.2Fr
 وقتي لنگي  درچيدمان   بيرينگ  بر توزيع  بار در رولربيرينگ كروي كف  گرد  موثر باشد  وFr≤0.55Fa باشد ،‌بار معادل  از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P=Fa+1.2Fr