تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

رولر بيرينگ هاي  كروي كف گرد عموما به شكلي  در نشيمنگاه نصب مي شوند  كه لنگي  بيرينگ اثري بر  توزيع  بار در بيرينگ نداشته باشد . براي رولربيرينگ هاي كروي كف گرد  تحت بار  ديناميكي ،‌بار معادل  در شرايطي  كه  Fr≤0.55Fa است از رابطه زير به دست مي آيد .
 P=0.88(Fa+1.2Fr
 وقتي لنگي  درچيدمان   بيرينگ  بر توزيع  بار در رولربيرينگ كروي كف  گرد  موثر باشد  وFr≤0.55Fa باشد ،‌بار معادل  از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P=Fa+1.2Fr