تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

براي بيرينگ هاي جفت شده به صورت پشت به پشت و جلو به جلو تحت بار ديناميكي، بار معادل از روابط زير به دست مي‌آيد.
اگر Fa/Fr≤e                                  P=Fr+Y1Fa
اگر Fa/Fr>e                           P=0.67Fr+Y2 Fa
و براي بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم،
اگر Fa/Fr≤e                                       P=Fr
اگر Fa/Fr>e                            P=0.4Fr+YFa
Fa و Fr نيروهاي وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده مي‌باشند. مقادير ضرايب محاسباتي، e ،Y ، Y1 و Y2در بيرينگ‌ها آورده شده‌اند.
 براي تعيين بار محوري وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم به بخش «تعيين بار محوري براي بيرينگ‌هاي تكي يا جفتي پشت سر هم»