:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

بارمعادل ديناميكي بيرينگ

براي بيرينگ هاي جفت شده به صورت پشت به پشت و جلو به جلو تحت بار ديناميكي، بار معادل از روابط زير به دست مي‌آيد.
اگر Fa/Fr≤e                                  P=Fr+Y1Fa
اگر Fa/Fr>e                           P=0.67Fr+Y2 Fa
و براي بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم،
اگر Fa/Fr≤e                                       P=Fr
اگر Fa/Fr>e                            P=0.4Fr+YFa
Fa و Fr نيروهاي وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده مي‌باشند. مقادير ضرايب محاسباتي، e ،Y ، Y1 و Y2در بيرينگ‌ها آورده شده‌اند.
 براي تعيين بار محوري وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم به بخش «تعيين بار محوري براي بيرينگ‌هاي تكي يا جفتي پشت سر هم»