:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بادامک پیرو(Cam follower)

 

بادامک پیرو (Cam Follower)

 

با راهنمای محوری به وسیله صفحه کف‌گرد (Thrust Plate)
با یا بدون آب‌بند تماسی
با نشیمنگاه هم‌مرکز (Concentric Seating) (70)
با حلقه نشیمنگاه خارج از مرکز (Eccentric Collar Seating)
با مجموعه رولرهای سوزنی راهنماشونده با قفسه (70)
با مجموعه رولرهای سوزنی بدون قفسه
با راهنمای محوری به وسیله رولرهای استوانه‌ای
با آب‌بند شیاردار (71)
با آب‌بند تماسی
با نشیمنگاه هم‌مرکز (71)
با حلقه نشیمنگاه خارج از مرکز


  70

71