:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انواع چیدمان ها

انواع چیدمان ها

علاوه بر این که میتوان انواع بیرینگ ها را در نشیمنگاه های  SNL بکار  برد می توان انواع چیدمان ها را نیز با آنها ایجاد  کرد
- بیرینگ ها با رینگ داخلی  مخروطی  بر روی  غلاف  واسطه  با شفت  بدون پله  نشیمنگاه های SLN سری های  6,5 (شکل زیر)

 

 

- بیرینگ با رینگ داخلی  استوانه ای بر روی شفت  پله دار  نشیمنگاه SNL سری های  2,3 (شکل زیر)

 


بیرینگ ها در چیدمان  بیرینگ شناور 
محل نشسن بیرینگ در نشیمنگاه به اندازه کافی  پهن  می باشد که اجازه جابجایی محوری را به بیرینگ می دهد بیرینگ هایه CARB که جابجایی محوری را در داخل بیرینگ جبران می کنند باید درداخل نشیمنگاه  به کمک رینگ های ثابت کننده در محل خود ثابت شوند. توصیه عملی بخش فضای خالی  اطراف بیرینگ در فصل رولر بیرینگ های  توریدال  CARB را باید در نظر داشت .


بیرینگ ها در چیدمان  بیرینگ  ثابت
برای ثابت  کردن بیرینگ درنشیمنگاه  از دو رینگ ثابت کننده با پهنای مشابه  در دو طرف  بیرینگ  استفاده می شود  بدین صورت  بیرینگی که در وسط  نشیمنگاه قرار گرفته ثابت  می شود .
رینگ های ثابت  کننده با پیشوند  FRB که بعد از آن ابعاد پهنا /قطر خارجی  رینگ  بر حسب mm آورده میشود مشخص  می شوند  نظیر  FRB 11.5/100 در جداول رینگ مناسب برای هر نشیمنگاه  و بیرینگ اورده شده است .