:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انواع آب بندها

انواع آب بندها

هدف از آب‌بند جلوگيري از ورود هر گونه آلودگي به محيط كنترل شده مي‌باشد. آب‌بندهاي خارجي بايد از عبور هر گونه ماده بين سطوح دوراني و ثابت (شفت و نشيمنگاه) جلوگيري كنند. آب بند بايد در محدوده وسيعي از دماي كاركرد مقاوم بوده و داراي مقاومت شيميايي مناسب باشد.
انواع مختلف آب ‌بندها وجود دارند، براي مثال استاندارد DIN 3750 انواع مختلف زير را معرفي مي‌كند.
• آب‌بندها در تماس با سطوح ثابت
• آب‌بندها در تماس با سطوح لغزشي
• آب بندهاي غير تماسي
• بلوزها (Bellows)، پوسته‌ها و پرده‌ها (Membranes)
آب‌بندها در تماس با سطوح ثابت، آب‌بند استاتيكي ناميده مي‌شوند و مؤثر بودن آن‌ها بستگي به تغيير شكل شعاعي و محوري سطح مقطع آن ها،‌ در هنگام نصب دارد. واشر آب‌بند (Gasket) (شكل1 ) و  (o-ring) (شكل زير) مثال‌هايي از آب‌بندهاي استاتيكي هستند.

(شكل1)


آب‌بندهاي در تماس با سطوح لغزشي، آب‌بندهاي ديناميكي ناميده مي‌شوند و فاصله بين اجزاي ماشين را كه نسبت به يكديگر در حركت خطي يا دوراني دارند را آب‌بندي مي‌كنند. اين آب‌بندها بايد از خروج روانكار و ورود آلودگي جلوگيري كرده و در مقابل اختلاف فشار مقاومت كنند. انواع مختلفي از آب‌بندي‌هاي ديناميكي وجود دارند كه شامل پكينيگ‌ها  (packing) و رينگ پيستون‌ها، كه براي حركت‌هاي خطي و نوساني استفاده مي‌شوند، نيز مي‌باشند ولي بيشترين كاربرد را آب‌بندي‌هاي شعاعي (شكل ) دارند، كه به طور وسيع در كاربرد مختلف در صنايع به كار برده مي‌شوند.