:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انطباق براي شفت توخالي(Hollow Shaft)

انطباق براي شفت توخالي(Hollow Shaft)

 اگر لازماست بيرينگي به صورت تداخلي بر روي شفت توخالي نصب شود نياز به تداخل بيشتري نسبت به شفت توپر مي‌باشد تا فشار سطحي مشابهي بين رينگ داخلي و سطح شفت ايجاد شود. نسبت‌هاي قطري زير براي تعيين ميزان  انطباق با اهميت مي‌باشند.
ci = di/d و ce = d/de
انطباق به وطر قابل ملاحظه تغيير نمي‌كند مگر اين كهci ≥ 0,5   باشد. اگر متوسط قطر خارجي رينگ داخلي مشخص نيست، نسبت قطرce   را مي‌توان با دقت كافي از رابطه زير محاسبه نمود.
ce = d/[k (D – d) + d]
كه در آن
ci = نسبت قطر براي شفت تو خالي
ce = نسبت قطر رينگ داخلي
d= قطر خارجي شفت تو خالي، قطر داخلي بيرينگ، mm
di = قطر داخي شفت توخالي، mm
de = متوسط قطرخارجي، رينگ داخلي mm
D= قطر خارجي، بيرينگ، mm
k= ضريب وابسته به نوع بيرينگ، براي بلبيرينگ‌هاي خود
تنظيم سري‌هاي 22 و 23 ، 25/0=k
براي رولربيرينگ استوانه‌اي 25/0=k
و براي انواع ديگر بيرينگ‌ها، 3/0=k
براي تعيين انطباق تداخلي مورد نياز براي نصب بيرينگ بر روي شفت توخالي، از تداخل احتمالي متوسط براي نصب بيرينگ بر روي شفت  توپر كه از جدول انطباق توصيه شده به دست مي‌آيد، استفاده مي‌كنيم. اگر تغيير شكل پلاستيك (صاف‌شدن) سطوح تماس قابل صرف‌نظر باشد مي‌توان تداخل مؤثر را برابر متوسط تداخل احتمالي در نظر گرفت.
تداخل ΔH لازم براي شفت فولادي توخالي از دياگرام زير با داشت تداخلΔv  براي شفت توپر محاسبه مي‌شود.   ميانگين مقادير كم‌ترين و بيشترين مقدار تداخل احتمالي براي شفت توپر است. پس تلرانس شفت توخالي بايد طوري انتخاب شود كهΔv ميانگين تداخل احتمالي ناشي از آن به مقدار  ΔH به دست آمده از دياگرام زير نزديك باشد.

مثال
بلبيرينگ شيار عميق 6208 با d = 40 mm , D = 80 mm  بر روي يك شفت توخالي با نسبت قطر ci=0.8  نصب شده است. تداخل مورد نياز و حدود تلرانس مناسب شفت را محاسبه كنيد؟
اگر بيرينگ بر روي شفت توپر فولادي نصب شود و تحت بار نرمال باشد، تلرانس k5 توصيه مي‌شود. از جدول 7 د، براي قطر شفت   40mmsaميانگين تداخل احتمالي ΔV = (22 + 5)/2 = 13,5 μm  است.


براي ci=0.8  و
 ce = 40/[0,3(80 - 40) + 40] = 0,77
بنابراين از دياگرام بالا نسبت  ΔH/ΔV = 1,7. به دست مي‌آيد. بنابراين تداخل مورد نياز براي شفت توخالي ΔH = 1,7 × 13,5 = 23 μm  است و تلرانس m6 براي شفت توخالي مناسب مي‌باشد زيرا تداخل احتمالي ميانگيني برابر با مقدار فوق به دست مي‌دهد.