:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انطباقات توصیه شده

انطباقات توصیه شده

تلرانس‌های رینگ داخلی و خارجی بیرینگ‌ها استاندارد شده اند (بخش «تلرانس‌ها»).
برای رسیدن به یک انطباق تاخلی یا لق برای بیرینگ‌ها با رینگ داخلی و خارجی استوانه‌ای لازم است که محدوده تلرانس مناسب برای شفت و نشیمنگاه از سیستم تلرانس‌های ISO انتخاب شوند. فقط تعداد محدودی از گریدهای تلرانس ISO برای بیرینگ‌ها به کار می‌روند. موقعیت این گریدهای تلرانس نسبت به تلرانس رینگ داخلی و خارجی بیرینگ در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

بیرینگ‌ها با رینگ داخلی مخروطی مستقیماً بر روی شفت مخروطی نصب می‌شوند و یا به کمک یک غلاف واسطه و یا غلاف بیرون کشیدنی که سطح خارجی مخروطی دارند بر روی شفت استوانه‌ای نصب می‌شوند. میزان حرکت رینگ داخلی بر روی سطح مخروطی شفت یا غلاف تعیین کننده میزان انطباق است. در این شرایط باید به کاهش لقی داخلی توجه شود و این موضوع  در بخش‌های مربوط به «ببیرینگ‌های خود تنظیم»، «رولربیرینگ‌های کروی» و «رولربیرینگ‌های توریدال CARB» بررسی شده است.
اگر بیرینگ ‌ها به کمک غلاف واسطه یا غلاف بیرون کشیدنی بر روی شفت نصب شوند. محدوده تلرانس باز را می‌توان برای شفت در نظر گرفت. اما تلرانس‌های استوانه‌ای بودن باید کاهش داده شود (بخش «دقت ابعادی، فرم و حرکتی شفت و نشیمنگاه بیرینگ و پله‌ها)