:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انطباقات بيرينگ هاي جفت شده

انطباقات بيرينگ هاي جفت شده

مقادير لقي داخلي محوري به نحوي تعيين شده‌اند كه پس از نصب بيرينگ بر روي شفت‌هاي ماشينكاري شده مطابق تلرانس‌هاي
*m5 براي شفت‌ها تا قطر داخلي 140mm
*n6 براي شفت‌ها از قطر 140mm تا 200mmيا
* p6 براي شفت‌ها با قطر بزرگ‌تر از 200mm
 لقي كاركرد مناسبي به دست خواهد آمد. اين تلرانس‌ها براي بارهاي متوسط تا سنگين و در شرايطي كه بار دوراني بر رينگ داخلي وارد شود، صحيح مي‌باشند. در صورتي كه انطباقات محكم‌تري انتخاب شوند بايد از مهار نبودن بيرينگ اطمينان حاصل شود.
براي رينگ خارجي تحت بار ثابت تلرانس‌هاي J6 يا H7 براي سوراخ نشيمنگاه توصيه مي‌شوند.