:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري كاهش لقي

اندازه گيري كاهش لقي

در اين  روش  از فيلر  براي اندازه گيري  لقي قبل  و بعد از  نصب بيرينگ هاي  متوسط  وبزرگ استفاده ميشود  هميشه بايد لقي داخلي  بين رولر ها بدون بار و رينگ خارجي  را اندازه گيري كرد قبل از اندازه گيري رينگ داخلي و خارجي  را چند مرتبه بچرخانيد در حين اندازه گيري  بايد مجموعه رولر ها و هر دو رينگ نسبت به هم به طور  صحيح  مركز شده باشند . (شكل زير)


 براي اندازه گيري اوليه  بايد فيلري  با ضخامت  كمي كم  تر از حداقل  مقدار لقي انتخاب  شود درحين  اندازه گيري  فيلر را  بايد به عقب و جلو حركت داد تا اين كه در مركز رولرها  قرار گيرد  اين روش  بايد با انتخهاب   فيلرهاي ضخيم  تر تكرار  شود تا اين كه مقاومتي  در مقابل  حركت فيلر بين
- رينگ  خارجي و رولر هاي بالاي  (الف)  قبل از  نصب

(الف) 


-  رينگ خارجي و رولرهاي پاييني شكل زير(ب) بعد از نصب احساس  شود .
براي  بيرينگ هاي بزرگ تر، خصوصاً بيرينگ هايي كه رينگ خارجي نازك دارند اندازه گيري  ممكن است تحت تاثير تغيير  شكل الاستيك رينگ ها ،‌ ناشي از وزن بيرينگ ويا نيروي ناشي از كشيدن  فيلر در شكاف بين رولرها  بدون بار  وسطح  غلتش قرار گيرد  براي اندازه گيري  دقيق  لقي قبل وبعد از نصب روش زير  توصيه ميشود .
- لقي  «c» درموقعيت ساعت 12 براي بيرينگي كه در وضعيت ساعت 6 بر روي  شفت قرار گرفته است را اندازه گيري كنيد .
- لقي «a»  در موقعيت   ساعت 9 ولقي  «b»  درموقعيت ساعت 3 را بدون اين كه بيرينگ حركت كند ،‌اندازه گيري كنيد .
- مقدار لقي را از رابطه (a+b+c)0.5 با دقت  كافي محاسبه  مي شود.
مقادير توصيه شده كاهش لقي شعاعي درجدول اورده شده است

(ب)