:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري كاهش لقي

اندازه گيري كاهش لقي

دراين روش  از فيلتر براي اندازه گيري لقي قبل وبعد از  نصب بيرينگ هاي متوسط  و بزرگ استفاده مي شود . هميشه بايد لقي داخلي بين رولر ها بدون بار  ورينگ خارجي  را اندازه گيري كرد (شكل زير) قبل از اندازه گيري رينگ داخلي و خارجي را چند مرتبه بچرخانيد. در حين اندازه گيري بايد مجموعه رولر هاي وهر دورينگ نسبت به هم طور صحيح مركز شده باشند .
براي اندازه گيري اوليه بايد فيلري با ضخامت كمي كم تر از حداقل  مقدار لقي انتخاب شود در حين اندازه گيري فيلر را بايد به عقب وجلو حركت داد تا اين كه درمركز رولر قرار گيرد اين روش بايد با انتخاب فيلرهاي ضخيم تر تكرار شود تا اين كه مقاومتي در مقابل حركت فيلر بين

 


- رينگ خارجي ورولرهاي بالاي (الف) قبل از نصب

(الف) 


- رينگ خارجي ورولر هاي پاييني (ب) بعد از نصب احساس شود.

(ب) 


براي بيرينگ هاي بزرگ تر ،‌ خصوصا بيرينگ هايي كه رينگ خارجي نازك دارند اندازه گيري ممكن است تحت تاثير تغيير شكل لاستيك رينگ ها ،‌ناشي ازوزن بيرينگ و يا نيروي  ناشي از كشيدن  فيلر در شكاف بين رولر ها  بدون بار و سطح غلتش قرار گيرد. براي   اندازه گيري  دقيق لقي  قبل و بعد از  نصب روش زير توصيه مي شود.
- لقي  «c» درموقعيت ساعت 12 براي  بيرينگي كه در وضعيت  ساعت 6 بر روي شفت قرار گرفته  است را اندازه گيري  كنيد .
- لقي «a» در موقعيت ساعت 9 ولقي «b» در موقعيت ساعت 3 را بدون اين كه بيرينگ را حركت كند،‌ اندازه گيري كنيد .
- مقدار لقي را از رابطه  0.5(a+b+c) با دقت كافي محاسبه مي شود .
مقادير توصيه شده كاهش لقي شعاعي در جدول زير آورده شده است .