:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گیری کاهش لقی

اندازه گیری کاهش لقی

هنگام نصب بلبیرینگ‌های خود تنظیم در طرح اصلی و با لقی نرمال معمولاً بررسی کاهش لقی با چرخاندن و پیچاندن رینگ خارجی کافی می‌باشد. وقتی بیرینگ در جای خود نصب شده است می‌توان رینگ خارجی را به آسانی چرخاند ولی در مقابل پیچیدن کمی مقاومت احساس می‌شود. در این شرایط بیرینگ به تداخل مورد نظر رسیده است. در بعضی موارد لقی باقیمانده برای کاربرد مورد نظر کافی نبوده و لازم است بیرینگ با لقی داخلی C3 استفاده شود.